2023 MKVT Közgyűlés (május 12.)


2023-05-12 -
A Magyarországi Klinikai Vizsgálatszervezők Társaságának (1037 Budapest, Bokor u. 15-21- 3. em. 37.) Elnöksége ezúton értesíti a tagságot arról, hogy az Elnökség a Társaság éves rendes Közgyűlését

2023. május hó 12. napján 13 óra 00 percre
 
határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlést

2023. május hó 12. napján 13 óra 15 percre

hívja össze.

A Közgyűlés megtartására az Alapszabály 7.20. pontjának rendelkezései alapján elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével kerül sor.

A Közgyűlésen a tagok a Zoom Meeting informatikai alkalmazás útján vehetnek részt, amely alkalmas a tagok személyazonosságának egyértelmű megállapítására, valamint egyidejű kép és hang biztosításával alkalmas a valós idejű párbeszédre, azaz biztosítja a résztvevők közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt. A tisztújítás kivételével minden szavazás is ezen alkalmazáson keresztül történik a Közgyűlésen, az „igen” és „nem” gombok megnyomásával. A tisztújítás vonatkozásában titkos szavazás történik. A titkos szavazás bonyolítása a kifejezetten e célra fejlesztett és működtetett ’Electionbuddy’ alkalmazás útján történik, és az alkalmazás üzemeltetője tanúsítvánnyal fogja igazolni, hogy a szavazás titkossága nem sérült. Az alkalmazás használatáról, a szavazáshoz szükséges informatikai tudnivalókról a tagok a Közgyűlésen a szavazást megelőzően tájékoztatást kapnak. A Közgyűlésen való részvételhez, a csatlakozáshoz szükséges meghívót a tagság elektronikus úton a jelen meghívó (e-mail) mellékleteként kapja meg. A részvételhez a meghívást a tagoknak el kell fogadniuk.

A Közgyűlésen való részvétel feltétele a tagok személyazonosságának igazolása. A résztvevő tagok személyazonosságát a Közgyűlés megnyitása előtt a Titkárság ellenőrzi, közvetített képmás és hang alapján, valamint a tagok nyilvántartott adatai egyeztetésével. A személyazonosság igazolása névvel, lakcímmel és a Társaság által nyilvántartott e-mail címmel történik. Kétség esetén, vagy amennyiben a tagok személyes adataiban és / vagy e-mail címében változás következett be, kérjük, hogy az azonosítás érdekében a Titkársággal a Közgyűlést megelőzően egyeztetni szíveskedjenek.

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. Az Alapszabály 7.16. pontja szerint, ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés az eredeti naprenden szereplő kérdésekben, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Az Elnökség a Közgyűlés napirendjét az alábbiak szerint közli a tagokkal:

A Közgyűlés napirendje:
1) A Közgyűlés levezető elnökének kijelölése, a jegyzőkönyvvezető megállapítása, valamint a szavazás eredményének megállapítására vonatkozó szabályok
2) 2022. évi elnöki beszámoló
3) 2022. évi pénzügyi beszámoló
4) A Számvizsgáló Bizottság 2022. évi beszámolója
5) Az Etikai Bizottság 2022. évi beszámolója
6) Munkabizottsági beszámolók
7) Határozathozatal a számviteli törvény szerinti éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadásáról (zárszámadás)
8) Határozathozatal felmentvények megadásáról
9) Új számvizsgáló bizottsági tag megválasztása, megüresedett mandátum betöltése (jelölt: Plattner Adrian)
10) Jelölőbizottság megválasztása a 2023. őszén esedékes tisztújításra vonatkozóan (jelöltek: Nagy Kamilla, Stohl Viktória, Veres László)
11) Egyebek

Vissza az eseményekhez